गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!

वक्रतुण्ड महाकाय सुर्यकोटि समप्रभ,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!
CTYLIVE
(Platform for sharing your thoughts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *